E_N_kitchen_03 14_picm

My kiddos enjoying whole wheat pasta with kale.